องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ตำบลบางครกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านและเป็นจุดที่แม่น้ำเพชรบุรีแยกเป็น 2 สาย ที่หน้าวัดปากคลองสายหนึ่งไหลออกที่ปากอ่าวบ้านแหลม และอีกสายหนึ่งไหลออกที่ปากอ่าวบางตะบูนลงสู่อ่าวไทย

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
"สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี     มีวัฒนธรรม
นำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยประชาชนมีส่วนร่วม"

   
   
   
   
      
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com