00353 : ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 [3 เม.ย. 2563]  
00352 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 3 [19 มี.ค. 2563]  
00351 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุงานติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง  [26 ก.พ. 2563]
00350 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี [21 ก.พ. 2563]
00349 : ประกาศการรกำหนดราคากลางราคากลางติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF - FM [27 ม.ค. 2563]
00348 : ประการศการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [13 ม.ค. 2563]
00347 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]
00346 : ประกาศการนัดตรวจพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  [6 ม.ค. 2563]
00344 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]
00345 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ วัดบางหอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางครก [3 ม.ค. 2563]
00343 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก [25 ธ.ค. 2562]
00342 : ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [18 ธ.ค. 2562]
00341 : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 3 [18 ธ.ค. 2562]
00339 : ประการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล.หมู่ที่6 บริเวณวัดเฟื้อสุธรรม [1 พ.ย. 2562]
00340 : ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 11 บริเวณวัดบางหอ [1 พ.ย. 2562]
00338 : การนัดตรวจรับพัสดุชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF - FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด [19 ก.ย. 2562]
00337 : ประกาศการกำหนดราคากลางชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด [6 ก.ย. 2562]
00336 : การนัดตรวจรับพัสดุุโครงการขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ 4 อบต.บางครก  [5 ก.ย. 2562]
00335 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการขยายต่อเติมหลังคาคลุมอเนกประสงค์ อบต. บางครก [2 ก.ย. 2562]
00334 : การนัดตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก หมู่ที่ ๔ [27 ส.ค. 2562]
   
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
   
   
      
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com