เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

นางสาวจารุนีย์ ทรัพย์มี

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ่าเอกถิรธนา เศรษฐนันท์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสมจิตต์ ดวงพลอย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางบุษบา มาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

( ว่าง )

เจ้าพนักงานพัสดุุ

 

 

 

( ว่าง )

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวกุลกันยา จันทร์ยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิราพร ม่วงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญศรี ขมแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

 

 
  
 
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com