เจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

นางโชติมา สระสำราญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพัชรี ป้อมสิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

นายวินัย หนูเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสักขี กลิ่นกระสังข์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจงศิณี นวมงาม

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

จ่าเอกอำนาจ แสงจินดา

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

นางสาวพรพิสุทธิ์ สงวนสิน

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกฤตยา กำไลแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง

นิติกรปฏิบัติการ

 

( ว่าง )

นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติ/ชำนาญการ)

นายกิตติ พงษ์งาม

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวสุภารัตน์ แสงสด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาวรรณ กลีบกมล

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

( ว่าง )

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายประเสริญ ดวงประทีป

พนักงานขับรถยนต์

นายเจตน์ สุขอุดม

พนักงานขับรถยนต์

นายไมตรี ช่างเหล็ก

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายจิรวัฒน์ ใจประดิษฐ์

คนงาน

 

นางสาว สุพัตรา วิสุทธินาพฤกษ์

คนงาน

 

นายมนัส กลั่นสกุล

คนงาน

 

 

นายศิริชัย รุ่งโรจน์

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสัญญา แสงอุดม

คนงานประจำรถขยะ

นายอำนาจ คงงาม

พนักงานขับรถยนต์

นายวิริยะ ศรีวิชัย

คนงานประจำรถขยะ

นายสรเชษฐ สุกแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

 

นายคมกฤษ บัวทรัพย์

พนักงานประจำรถขยะ

 

นายมนัส ใจประดิษฐ์

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวคุณิตา อารมย์สุข

พนักงานจ้างเหมา

นางสมร ทองคำสิน

ครู

นางสาวสิริพร เกตุอำไพ

ครู

นางสาวช่อเพชร สวนสัน

ครู

นางพิมพิกุล อาจคงหาญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณฑญา บุตรเล็ก

นักการภารโรง

 

 

 

 
  
 
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.com