ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

     ช่องทางที่ 1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 เบอร์โทร 032-706-121

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข 032409-021

     ช่องทางที่  3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
      
   
  Copyright 2007 www.bangkrok.org